HERBACIARNIA CAMELLIA MARZENA POPRAWA

Szanowni Klienci!

Bardzo ważna jest dla nas ochrona prywatności naszych klientów oraz bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Niniejsza Polityka została przygotowana w celach informacyjnych - dla zobrazowania Państwu jakie dane zbieramy, w jakim celu je przetwarzamy, jak je chronimy oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (dalej: „RODO”) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r.

1.Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MARZENA POPRAWA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HERBACIARNIA CAMELLIA Marzena Poprawa (zwany dalej: „Firma”) z siedzibą w Krotoszynie (63-700), rynek 25, NIP 6211284055, REGON 251649588, e-mail: sklep@lubieherbate.pl

2. Gromadzone przez nas dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Państwa temat, które umożliwiają Państwa identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zamówienia, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe gdy dokonują Państwo zakupów za pośrednictwem naszej strony internetowej www.lubieherbate.pl, gdy tworzą Państwo Konto Klienta, korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, uczestniczą Państwo w ankiecie lub konkursie lub kontaktują się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

1. Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego

2. Historia dokonanych zakupów,

3. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;

4. Sposób komunikacji z Państwem lub skierowana do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty, wiadomość e-mail oraz przez telefon.

3. Cele i podstawy wykorzystywania Państwa danych osobowych

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane w następujących celach:

1. zawarcia i realizacji umów sprzedaży zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie

2. przesyłania wiadomości e-mailowych zawierających informacje handlowe oraz informacje o promocjach czy też wyprzedażach - za uprzednią i i odrębną zgodą. Każdy przesłany przez nas e-mail będzie zawierać możliwość zaznaczenia, że nie życzą sobie Państwo dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.

3. komunikacja w związku z obsługą klienta - udzielania odpowiedzi na pytania kierowane przez użytkowników sklepu oraz zawiadamianie użytkowników w przypadku zmiany w zamówieniu - takie wiadomości nie służą do realizacji celów marketingowych, a jedynie dla wykonania umowy sprzedaży, co oznacza, iż nie można zrezygnować z ich otrzymywania;

Informujemy, iż będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy Państwa dane osobowe i celu, w którym mamy je wykorzystywać. W większości przypadków przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie dla nas niezbędne do zawarcia z Państwem umowy sprzedaży i wykonania tej umowy.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

• W celu spełnienia ustawowych obowiązków;

• W celu związanym z naszymi słusznymi interesami jako sprzedawcy (np. w celach administracyjnych, w celu dochodzenia roszczeń).

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie dzieci w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Nie będziemy przechowywać Państwa danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków.

Bierzemy również pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia przez Państwa roszczenia. Informacje na temat przechowywania danych pochodzących z konta Klienta znajdują się poniżej, w rozdziale dotyczącym Konta Klienta.

Kiedy Państwa dane osobowe przestaną być nam potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Pomyślimy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji Państwa danych osobowych w taki sposób, aby nie można było ich z Państwem powiązać, a co za tym idzie doprowadzić do bezpośredniej Państwa identyfikacji. W takim wypadku zastrzegamy sobie możliwość korzystania z takich informacji bez informowania o tym Państwa.

5. Państwa uprawnienia w zakresie udostępnionych nam danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa do udostępnionych nam danych osobowych:

a. do udzielenia informacji czy są przez nas przechowywane Państwa dane osobowe (zakres informacji i cel ich przechowywania);

b. do żądania udzielenia dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i uzupełnienia;

c. do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w tym do zawieszenia ich przetwarzania;

d. do żądania ich usunięcia jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie;

1. do przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do Państwa lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”);

2. do odwołania w każdym momencie udzielonej zgody na przesyłanie informacji handlowej -dane te zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem;

3. do złożenia skargi organowi nadzorczemu,

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio: Generalnego Inspektora Danych Osobowych..

e. do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia;

W celu wykonania uprawnień opisanych powyżej, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: sklep@lubieherbate.pl. Każde otrzymane przez nas zapytanie niezwłocznie rozpatrzymy, udzielając odpowiedzi w przedmiocie jego rozpatrzenia.

W niektórych przypadkach, dla możliwości realizacji Państwa uprawnień, będziemy musieli żądać od Państwa udzielenia konkretnych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. Jest to kolejny środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania Państwa danych osobowych, których celem jest również ochrona danych przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. System informatyczny, w którym przetwarzamy dane osobowe spełnia polskie normy prawne.

Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz innych danych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych lub naruszeń związanych z ochroną danych, niezwłocznie zgłosimy ten fakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także poinformujemy o tym Państwa.

7. Udostępnianie i przekazywanie Państwa danych osobowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem zaufanych dostawców usług, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności, takim jak: dostawcom zakupionego przez Państwa towaru (firma kurierska DHL i GLS, Poczta Polska), dostawcom sklepu internetowego, dostawcom świadczącym usługi informatyczne oraz doradcom prawnym i księgowym, sądom i organom ścigania, w celu umożliwienia egzekwowania naszych praw związanych z zawartą z Państwem umową.

Od wszystkich ww. osób trzecich wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z polskimi i unijnymi normami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8. Konto Klienta

W celu ułatwienia składania zamówienia i uzyskania dostępu do innych funkcjonalności przez nas oferowanych, mają Państwo możliwość założenia Konta Klienta. Wszelkie dane gromadzone po utworzeniu Konta Klienta będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W celu zapewnienia dodatkowych środków ostrożności związanych z ochroną prywatności i bezpieczeństwa dzieci, dzieci poniżej 16. roku życia nie są uprawnione do utworzenia konta Klienta. Każde konto Klienta utworzone przez dziecko poniżej 16. roku życia zostanie przez nas, po otrzymaniu powiadomienia, niezwłocznie usunięte.

Konto Klienta może zostać przez Państwa w każdej chwili usunięte poprzez skierowanie żądania usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@lubieherbate.pl

Państwa dane osobowe w Koncie Klienta są przechowywane tak długo, jak długo posiadają Państwo dane konto. Informujemy, że ogólne okresy przechowywania mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych, zbieranych w celu zawarcia z Państwem umowy lub jej realizacji, lub ze względu na prawny obowiązek przetwarzania takich danych.

9. Pliki cookies i śledzenie stron

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2) Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• prawidłowego funkcjonowania mechanizmów Serwisu umożliwiających m.in. działanie Koszyka i składanie zamówień;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji Użytkowników Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, przejdźcie na stronę: http://www.allaboutcookies.org

Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe oraz zapisywane w postaci logów zawierających: stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę, adres IP, datę i czas dostępu, przesłaną ilość danych oraz informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Powyższe informacje są wykorzystywane w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania mogących powstać naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

10. Zmiany polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Będą Państwo informowani o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej witrynie internetowej.